Arbetssätt och pedagogik

Vi på Minibojarna strävar efter att barnens vistelsemiljö ska vara trygg, utmanande, inspirerande samt tillgänglig för samtliga som vistas på förskolan. Miljön anpassas efter hur barnen utvecklas så när de byter avdelning möts de av nytt material och nya utmaningar. Vi anser att en anpassad miljö ger självständiga barn med en ökad självkänsla.

Vi arbetar tätt tillsammans mellan avdelningarna med målsättningen att barnen ska känna samtlig personal som arbetar på förskolan. Vi arbetar i tvärgrupper samt håller aktiviteter med jämna mellanrum för att öka gemenskapen och gruppkänslan på förskolan. Varje fredag har vi barnens val, vilket innebär stor sångsamling samt att barnen ges möjlighet att umgås i nya gruppkonstellationer.

Vårt uppdrag styrs av läroplan, skollag och barnkonventionen. Samtliga beslut rörande barn fattas utifrån barnets bästa. Förskolan är den arena i samhället som är barnens egna där barnen växer, tar plats och uppmuntras till att bli självständiga och starka individer.

Förskolans läroplan och barns inflytande löper som en röd tråd genom hela verksamheten. Utifrån barnens intressen arbetar vi i olika teman/projekt som väver in läroplanens alla delar; identitet, språk, kommunikation, matematik, natur/teknik, skapande, normer och värden. Under åren hos oss ska barnen få rika möjligheter att uppleva, upptäcka och utveckla. Vi är även noggranna med att låta barnen gå sin egen väg, våga ta plats och tro på sin egen förmåga.

Läroplan för förskolan
Lpfö 18