Arbetssätt och pedagogik

Förskolan Minibojarna är en Reggio Emilia inspirerad förskola. Här sätts barnens val, dess förkunskaper, tankar och teorier i första rummet. Vi arbetar utforskande och transdisciplinärt i projekt med barnens intressen, erfarenheter och kunskaper som utgångspunkt. Vi lägger stor vikt vid den skapande processen, fantasin och leken som en hjälp för barnen att pröva och ompröva sina tankar och teorier. Hos oss är det inte den färdiga produkten av något som är viktigt utan själva processen, att få vara i nuet och inte jaga målet.

Barn är av naturen kreativa, vetgiriga och nyfikna. De lär sig nya saker hela tiden och genom alla situationer som uppstår i vardagen. Förmågan att utveckla kunskap finns hos alla barn och stärks tillsammans med andra. Vi ser olikheter som en tillgång i verksamheten och använder det som sådan. Både barnen och pedagogernas kompetenser tas till vara och kompletterar varandra, vilket är något som vi stolt lyfter fram på Minibojarna. 

Vi har åldersindelning på Minibojarna. Yngre barn, Jollen (1-3) och äldre barn, Skeppet (3-5). Inför eventuell övergång från Jollen till Skeppet kommuniceras detta i god tid med hemmet för att barn och vårdnadshavare ska hinna förbereda sig. 

Vårt uppdrag är att, oavsett ålder, erbjuda varje barn möjlighet till utforskande och en progression i sitt lärande. Undervisningen på Jollen och Skeppet varierar därför beroende på vilka intressen och behov som finns i de olika barngrupperna på avdelningarna. 

Arbetssätt

Vi arbetat utifrån ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår ifrån deras intressen. Genom observation, analys och reflektion av barnens lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete.

Pedagogerna arbetar aktivt med att reflektera kring verksamheten utifrån barnens perspektiv. Dokumentationerna används för att synliggöra vad barnen sagt, gjort och lärt sig i olika undervisningssituationer. Detta återges till barnen och möjliggör nya tankar som för deras processer vidare.

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn. Barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang. Barnen delas in i mindre grupper varje dag och erbjuds aktiviteter både inomhus och utomhus.

Arbetet med barnen sker i mindre grupp, vilket ger varje barn förutsättning att bli sedd och få höras varje dag. Vi arbetar medvetet med att lyfta barnens tankar och teorier samt skapa situationer där barnen får möta varandra i ett utforskande.

Utforskande lärmiljöer

Vi ser våra miljöer som en verkstad där det erbjuds olika stationer för utforskande, lärande och lek. Våra pedagogiska miljöer utformas medvetet för att vara tydliga och inspirerande för barnen samt erbjuda dem många möjligheter till utforskande, möten och upptäckter. 

Vi tror på det kompetenta barnet, vilket innebär att vi skapar miljöer som ger barnen förutsättningar att bli självgående. Vi placerar material i barnens höjd och strävar efter att presentera det på ett lockande och inspirerande sätt. Detta möjliggör för barnen att själva få välja vilket material de vill använda. Vi inspirerar även barnen till att använda materialen på olika sätt.

För oss är det viktigt att barnen får möta en inspirerande och tillgänglig miljö rik på sinnesupplevelser och experimentellt material för att skapa nyfikenhet, lust och förundran. Våra pedagogiska miljöer är föränderliga, formas och utvecklas utifrån barnens pågående intressen, behov och egna frågor.

Läroplan för förskolan
Lpfö 18