Förskolan Minibojarna

Minibojarna är ett föräldrakooperativ mitt på Kungsholmen med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Förskolan har utevistelse, lek och lust till livslångt lärande i fokus. Vi är en förskola med 29 barn uppdelat på två avdelningar, yngre barn och äldre barn. Under dagarna fördelar vi barnen i tre tvärgrupper; Jollen (1-2 år), Ekan (2-3 år) och Skeppet (3-5 år).

Våra lokaler är belägna i ett bostadshus och är anpassade för att vara en stimulerande pedagogisk miljö. Vi har en egen gård som under 2019/2020 byggs om. Under tiden använder vi oss av de fina parkerna i närområdet. Personalen är engagerad, välutbildad och har lång samt bred erfarenhet. Vi har hög personaltäthet – i våra tre tvärgrupper arbetar sju pedagoger inklusive förskolechefen.

Alla människor är unika och har ett eget värde. Vi vill att alla barn ska utvecklas till trygga, harmoniska och hänsynsfulla människor som respekterar och värdesätter andra människor för just de unika individer som de är. Vi vill i enlighet med förskolans läroplan att ”Samtliga barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”.

På förskolan Minibojarna är alla individer en stark tillgång till den grupp de går i och uppskattas och ges respekt av alla som vistas på förskolan. Vi vill ge utrymme för barnens egna idéer, fantasier och kreativitet i lek och lärande, inomhus såväl som utomhus.