Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativet Minibojarna

I Sverige har föräldrakooperativ funnits sedan mitten av 1970–talet. Minibojarna bildades redan 1989, först som en företagsknuten förskola (Trygg-Hansa) men blev sedan ett föräldrakooperativ.

Förskolan leds i dag av vår rektor Josefin Lärking,  som är ansvarig för den pedagogiska verksamheten. Styrelsen, bestående av föräldrar, har en nära dialog med rektorn vilket ger stora möjligheter till föräldramedverkan och inflytande. Detta är den största skillnaden mellan föräldrakooperativ och kommunala förskolor.

Utöver styrelsen finns det tre föräldragrupper som stödjer verksamheten specifikt gällande it-, lokal- och trivselfrågor.

Förskolan är inte vinstdrivande och alla pengar går direkt tillbaka till verksamheten och våra barn.

 

Att vara medlem

I samband med att du som vårdnadshavare tackar ja till en plats på Minibojarna blir du också medlem i vår ekonomiska förening och detta medför att du ska bidra med insatser som beskrivs nedan. Redan i samband med att du ställer ditt barn i vår får du bekräfta att du är införstådd med de insatser som förväntas. Det engagemang vi lägger ner på vår förskola medför en större insyn och en möjlighet att lära känna både pedagoger och föräldrar bättre.

Vad krävs av dig som vårdnadshavare och medlem?

Minst en förälder per medlemsfamilj ska delta i föräldrakooperativets arbete enligt följande: 

Styrelsearbete

Ingå i styrelsen, i normalfallet under två verksamhetsår per barn som är inskrivet i förskolan under hela förskoletiden.

Fixardagar

Delta vid storstädning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö en till två dagar per termin. Den dagliga städningen sköter en städfirma.

Jourinsats/närvarodagar

Som det ser ut nu tillämpas inte jour- eller närvarodagar. Medlem är skyldig att stå till förfogande för jourinsats/närvarodagar vid den anställda personalens frånvaro pga. sjukdom, semester och övrig frånvaro. Antalet datum för jourinsats ska så långt det är möjligt fördelas lika mellan medlemmarna och är två dagar per medlem.  Medlem har endast rätt att neka vid egen sjukdom eller efter godkännande av styrelsen eller rektor. Ett schema ska upprättas för jourinsats. Om medlem vill byta datum för jourinsats åligger det medlemmen att själv byta med annan medlem. Styrelsen har rätt att ändra reglerna avseende jourinsats vid behov. Det avser i vilken utsträckning jourinsats kan komma att användas och i så fall under vilken period.

Arbetsgrupper

Delta i någon av de grupper som föreningen har tillsatt för att stötta verksamheten; fixargruppen (lagar och fixar det i förskolans lokaler som inte kan vänta till en fixardag),  trivselgruppen (ordnar sociala aktiviteter) och IT-gruppen (hjälper till med tekniska hjälpmedel och allt som har med IT att göra).

Föreningens medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och beslut. Beslut kan vara sådana som föreningen kan fatta som påverkar föräldrarnas ageranden, till exempel praktiska rutiner på förskolan.

Familjen har full arbetsplikt även om förskolan endast utnyttjas på deltid. Arbetsinsatsen som olika uppgifter medför kan variera och det kan därför vara lämpligt att prova på olika uppgifter under sin period i föräldrakooperativet.

Förskolans möjligheter att kräva ovanstående arbetsinsatser för att få inneha plats på förskolan framgår av beslut om undantag från öppenhetskravet.

 

Våra stadgar

Stadgar Minibojarna

 

Föräldraavgift

Vi betalar inte mer än på en kommunal förskola men vårt inflytande är mycket större.

Avgiften på ett föräldrakooperativ är densamma som på en kommunal förskola. Vi tar ut föräldraavgift i enlighet med den så kallade maxtaxan, det innebär att avgiften är inkomstrelaterad, men med en maximalt högsta avgift per barn. Se mer information om maxtaxan på Stockholms stads hemsida.