På förskolan Minibojarna arbetar vi utforskande och transdisciplinärt i projekt med barnens intressen, erfarenheter och kunskaper som utgångspunkt. Vi erbjuder pedagogiska sammanhang som bjuder in till lek och utforskande. Förskolans lärmiljö planeras och organiseras noga så att den möjliggör för möten och upptäckter. För oss är det viktigt att barnen får möta en inspirerande och tillgänglig miljö rik på sinnesupplevelser och experimentellt material för att skapa nyfikenhet, lust och förundran. Våra pedagogiska miljöer är föränderliga, formas och utvecklas utifrån barnens pågående intressen, behov och egna frågor.

Vi arbetar tätt tillsammans mellan våra två avdelningar med målsättningen att barnen ska känna samtlig personal som arbetar på förskolan samt varandra.

Vårt uppdrag styrs av Läroplan, Skollag och Barnkonventionen. Samtliga beslut rörande barn fattas utifrån barnets bästa. Förskolan är den arena i samhället som är barnens egna där barnen växer, tar plats och uppmuntras till att bli självständiga och starka individer.

Under åren hos oss ska barnen få rika möjligheter att uppleva, upptäcka och utveckla. Vi är även noggranna med att låta barnen gå sin egen väg, våga ta plats och tro på sin egen förmåga.

Läroplan för förskolan
Lpfö 18