Arbetssätt

Arbetssätt

Med det enskilda barnet och hela barngruppen som utgångspunkt, gör vi varje halvår en noggrann planering för hela verksamheten. Den täcker upp förskolans övergripande mål, enligt ”Läroplan för förskolan” – Lpfö-98.

…Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen…
 Lpfö-98.

 Jollen (1–3 år)

Grundläggande för de yngre barnen är att de ska känna sig trygga på förskolan.

Vi hjälper barnen att utveckla en trygghetskänsla bland annat genom att ha fasta rutiner, bestämda platser vid mat, samling och genom att jobba med gruppstärkande lekar.

Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
– Lpfö-98

Vi tycker det är viktigt att lägga upp verksamheten utifrån barnens intressen och behov. Alla barn ska bli sedda och ha roligt tillsammans med varandra och med oss pedagoger. Vi pedagoger är barnens verktyg då vi hela tiden finns tillgängliga och stöttar, vi tycker det är viktigt att varje barn får utrymme att utrycka alla sorters känslor som kan uppstå under dagen.

Utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
– Lpfö-98

Vi åker på längre utflykter en dag i veckan då vi till exempel besöker skogen, museer eller större parker. Syftet med utflykterna är att främja barnens grov- och finmotorik, stärka gruppkänslan och ge barnen möjlighet att röra sig fritt på större ytor.

Eftersom förskolan ligger i innestan vill vi nyttja naturen och parkerna i vår närmiljö och vidga barnens vyer genom att åka bland annat tunnelbana och buss.

Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
– Lpfö-98

Läroplanen är grundläggande genom hela verksamheten där vi knyter ihop barnens intressen i en läroprocess.

Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
– Lpfö-98

 

Skeppet (3–5 år)

Barnens intresse, deras olika behov och utmaningar, delaktighet och inflytande. Det kompetenta barnet!

Begreppen ovan kom upp när vi i arbetslaget samtalade om vad vi förknippar med Reggio Emilia-pedagogiken. En dokumentation av hur vi arbetar med detta och hur det är kopplat till läroplanen kan ni se i länken nedan.

Uppdaterad 2016 skeppet 2.0